НАРЕДБА № 7

НАРЕДБА № 7 ОТ 9 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР

Обн. - ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г.; в сила от 25.07.2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от 03.10.2003 г.; изм. и доп., бр. 6 от 19.01.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 1 от 06.01.2009 г., в сила от 06.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 7 от 26.01.2010 г., в сила от 26.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 01.08.2010 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика и министър на финансите

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят редът за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор и за провеждане на конкурс, условията за организирането и контролът върху осъществяваната дейност като оператор, както и условията и редът за отпечатване на ваучери за храна, номиналната стойност на издаваните ваучери за съответната година и разпределението им между операторите.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) (1) Чрез ваучерите за храна работодателите предоставят на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление, наричани по-нататък "ползватели", средства за храна отделно от възнаграждението им.
(2) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) Предоставяните ваучери за храна са средство за замяна, посредством което ползвателите получават храна и хранителни продукти срещу номиналната стойност на ваучерите в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните.
Чл. 3. (1) Ваучери за храна се отпечатват само от лица, получили разрешение от министъра на финансите да осъществяват дейност като оператор, и се приемат като средство за замяна само в обекти по чл. 2, ал. 2 на доставчици, които са сключили договор за обслужване с оператор.
(2) Ваучери за храна не могат да бъдат ползвани:
1. като разплащателно средство за покупката на вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия (цигари, пури, пурети, тютюн за лули, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и др.);
2. за замяната им срещу пари.
Глава втора
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. изцяло, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) Кандидат за извършване на дейност като оператор може да бъде само лице, което:
1. има внесен основен (регистриран) капитал не по-малко от 2 млн. лв. към момента на подаване на документите за издаване на разрешение;
2. е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност;
3. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
4. няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на документите за разрешение;
5. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
б) не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено с обявяване в несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 -- ДВ, бр. 87 от 2003 г.) Разрешенията за извършване на дейност като оператор са безсрочни и се издават веднъж годишно от министъра на финансите въз основа на конкурс.
(2) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) Със заповед министърът на финансите обявява конкурса, като определя неговия предмет, условия, крайния срок и мястото за подаване на документите. Заповедта се публикува в два централни всекидневника най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на документите.
Чл. 6. (1) Конкурсът по чл. 5 се организира и провежда всяка година през август за съответната следваща година от комисия, в която участват:
1. трима представители на Министерството на труда и социалната политика;
2. трима представители на Министерството на финансите;
3. по един представител от национално представените организации на работниците и служителите;
4. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) двама представители, определени от национално представените организации на работодателите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) Представителите по ал. 1, т. 4 се определят с писмено споразумение между заинтересуваните организации.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) Ако в 14-дневен срок от получаване на поканата за определяне на участници в комисията организациите по ал. 1, т. 4 не определят свои представители, те губят правото си на участие в комисията и тяхното представителство се разпределя между организациите по ал. 1, т. 1 и 2.
Чл. 7. (1) Председателят, членовете и секретарят на комисията за провеждане на конкурсите се определят със заповед от министъра на финансите. Административното и организационно-техническото обслужване на комисията се осигуряват от Министерството на финансите.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) .
(3) Комисията се свиква на заседание от нейния председател въз основа на обявения конкурс.
(4) Заседанията на комисията са редовни, когато присъстват най-малко две трети от членовете й.
(5) Решенията се приемат с консенсус.
(6) За заседанията и взетите решения се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията. Когато протоколът е подписан с особено мнение, то се мотивира и прилага към него.
(7) Членовете на комисията и другите длъжностни лица, които имат достъп до информация, която представлява търговска тайна, са длъжни да я опазват като служебна тайна.
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.; доп., бр. 7 от 2010 г., в сила от 26.01.2010 г.; доп., бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) (1) За участие в конкурса кандидатите подават заявление, към което се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.);
2. удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
3. (изм. изцяло - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, издадено не по-рано от два месеца преди датата на подаване на заявлението за участие в конкурса;
4. (изм. изцяло - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност и ликвидация;
5. (изм. изцяло - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) удостоверение за наличие или липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на документите за разрешение;
6. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.);
7. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) свидетелство за съдимост за лицата по чл. 4, т. 5, а ако лицата не са български граждани - декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 5, буква "а" ;
8. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 5, буква "б";
9. образец на ваучер за храна с най-малко 5 способа за защита.
10. (нова - ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 26.01.2010 г.) Декларация по образец за наличие на свързаност по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с лица, които притежават разрешение за извършване на дейност като оператор или кандидатстват за издаване на разрешение.
(2) Освен документите по ал. 1 кандидатите могат да представят на комисията и документи, които удостоверяват международния им опит:
1. данни за практически опит и традиции в областта на ваучерната система;
2. образци на ваучери за храна, използвани в международната дейност на кандидата в различни страни;
3. референции от органа, издал разрешението за дейност като оператор в съответната държава, както и референции от чуждестранни партньори във връзка с осъществявана международна дейност в тази област;
4. други документи.
(3) Заявленията с приложените към тях документи се подават в Министерството на финансите в запечатан плик, върху който се отбелязват предметът на конкурса и пълното наименование и адресът на заявителя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) При промяна на обстоятелствата по отношение свързаността на лицата се подава декларация по ал. 1, т. 10 в Министерството на финансите в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
Чл. 9. (1) Заявленията се разглеждат от комисията в 30-дневен срок от изтичане на срока за подаването им.
(2) Не се разглеждат заявления, които:
1. са подадени след определения срок;
2. не съдържат някой от необходимите документи по чл. 8, ал. 1.
(3) Комисията разглежда заявленията, отговарящи на изискванията, оценява ги съобразно предмета, условията и критериите на конкурса и при съобразяване с опита на кандидата изготвя мотивирано предложение до министъра на финансите.
(4) Въз основа на предложението по ал. 3 министърът на финансите със заповед издава разрешение за извършване на дейност като оператор.
Глава трета
ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ. ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) (1) По предложение на комисията министърът на финансите отказва издаването на разрешение за извършване дейност като оператор на кандидат:
1. който не отговаря на някое от изискванията по чл. 4;
2. който е представил неверни данни или информация в документите, представени на комисията, или в рамките на процедурата по издаване на разрешение;
3. чийто образец на ваучер не разполага с надеждни способи за защита.
(2) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) Отказът за издаване на разрешение се извършва с мотивирана писмена заповед на министъра на финансите, която се съобщава на заинтересованите лица и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 11. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) (1) Издадено разрешение се отнема, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) операторът престане да осъществява дейност;
2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) операторът престане да отговаря на някое от изискванията по чл. 209, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
3. (нова - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) операторът не е осъществявал дейност през предходните две години, за които е участвал в разпределението на номиналната стойност на ваучерите по реда на чл. 12;
4. (нова - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) операторът е издал ваучери за храна над разпределената му номинална стойност за съответната година.
(2) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) Министърът на финансите отнема разрешението с мотивирана писмена заповед, която се съобщава на заинтересованите лица и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Заповедта по ал. 2 се публикува на Интернет страниците на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Оператор, на когото е отнето разрешението на основание ал. 1, т. 2, 3 и 4 няма право да кандидатства за ново разрешение в срок 3 години след датата на заповедта по ал. 2.
(5) Оператор по ал. 4 се задължава в 30-дневен срок от отнемане на разрешението да възстанови и/или изплати размера на номиналната стойност на издадените от него ваучери, предявен от работодателите и доставчиците.
Глава четвърта
ОБЩА ГОДИШНА КВОТА. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ КВОТИ ОТ ОПЕРАТОРИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА
(Загл., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.)
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.; изм. изцяло, бр. 7 от 2010 г., в сила от 26.01.2010 г.; изм., изцяло бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) (1) Общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна, наричана в тази наредба „обща годишна квота", се утвърждава със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) Министърът на финансите със заповед определя за всяка календарна година:
1. индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна, наричана в тази наредба „индивидуална квота";
2. общ брой на индивидуалните квоти, определен като съотношение между размера на общата годишна квота и размера на индивидуалната квота.
(3) Министърът на финансите или упълномощено от него длъжностно лице предоставя със заповед първа индивидуална квота на оператор, подал заявление за получаване на първа индивидуална квота.
(4) Когато номиналната стойност на предоставените от оператор на работодатели ваучери за храна, по последно получената индивидуална квота, превишава 80 на сто от тази индивидуална квота, операторът има право да подаде заявление за получаване на следваща индивидуална квота. Министърът на финансите или упълномощеното от него длъжностно лице предоставя със заповед следваща индивидуална квота на оператор по изречение първо, подал заявление за получаване на следваща индивидуална квота. Заедно със заявлението за получаване на следваща индивидуална квота операторът подава и декларация за предоставените на работодатели ваучери за храна по последно получената индивидуална квота.
(5) Номиналната стойност на предоставените от оператор на работодатели ваучери за храна по получена индивидуална квота не може да превишава тази индивидуална квота. Предоставянето на ваучери за храна по следваща индивидуална квота е възможно, след като изцяло е изчерпана предходната индивидуална квота.
(6) Заявлението по ал. 3 и 4 и декларацията по ал. 4 се подават в Министерството на финансите по образец съгласно приложения № 3 и 4.
(7) Заповедта по ал. 3 и 4 се издава в срок от 5 работни дни от постъпване на заявлението за получаване на индивидуална квота. Отказът за издаване на заповедта по ал. 3 и 4 се съобщава на оператора в срок от 5 работни дни от изтичане на срока по предходното изречение.
(8) Индивидуални квоти се предоставят в последователността на постъпване на заявленията до достигане на общия брой на индивидуалните квоти, определен в заповедта на министъра на финансите по ал. 2, т. 2. Всяка предоставена индивидуална квота има уникален номер.
(9) Когато към 31 декември оператор не е изчерпил изцяло получена индивидуална квота, той има право да предоставя на работодатели ваучери за храна по тази квота през следващи години до изчерпването є. Операторът по изречение първо има право да подаде заявление за получаване на първа индивидуална квота по ал. 2 само когато номиналната стойност на предоставените от него на работодатели ваучери за храна по последно получената индивидуална квота превишава 80 на сто от тази индивидуална квота.
(10) За целите на предоставяне на индивидуални квоти свързаните лица се считат за едно лице.
(11) Не се предоставя индивидуална квота на:
1. оператор, на който е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, до изтичане на срока по чл. 11, ал. 4;
2. оператор, който е свързано лице с оператор, на който е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на основание чл. 11, ал. 1, т. 4, до изтичане на 2 години от датата на заповедта за отнемане на разрешението;
3. оператор, получил разрешение за извършване дейност като оператор на ваучери за храна по реда на тази наредба, за годината на издаване на разрешението.
(12) На официалните интернет страници на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите се публикува текущо:
1. списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна;
2. списък на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна;
3. броят на предоставените индивидуални квоти на операторите;
4. броят на оставащите индивидуални квоти до изчерпване на общата годишна квота по ал. 1.
Чл. 13. (1) Работодателите договарят отпечатването и предоставянето на ваучери за храна чрез подписването на договор с оператор, който е получил разрешение от министъра на финансите по чл. 9, ал. 4.
(2) Ваучерите за храна се предоставят на работодателите от операторите след заплащане на номиналната стойност и възнаграждението по отпечатване на ваучерите за храна. При частично или неизвършено плащане доставката на заявените и отпечатани ваучери за храна се задържа до пълното уреждане на паричните задължения на работодателя.
(3) Номиналната стойност по ал. 2 се превежда по специални банкови сметки, открити от операторите, наречени "ваучери за храна".
(4) Операторите са длъжни в срок до 5 работни дни от датата на плащането по ал. 2 да предоставят ваучерите на работодателя.
(5) На работодателите и ползвателите се предоставят и списъци с търговските обекти, които приемат отпечатаните от съответния оператор ваучери за храна.
Чл. 14. (1) Ваучери за храна се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/или на представителя/ите на национално представените синдикални организации в предприятието.
(2) Ползвателите, които са получили ваучери за храна, отпечатани от един оператор, могат да ползват тези ваучери само в търговски обект на доставчик, с който съответният оператор е сключил договор за обслужване.
(3) Когато сумата на закупените храни или хранителни стоки е по-ниска от номиналната стойност на ваучера, ползвателят няма право да получи остатъка до номиналната стойност на предоставения ваучер.
(4) Всеки ползвател, който е получил ваучери за храна, е длъжен да върне на работодателя неизползваните ваучери за храна при прекратяване на трудовото правоотношение или договора за управление.
Глава пета
ПРИЕМАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) (1) Операторите сключват договори за обслужване на ползватели само с доставчици, които:
1. са регистрирани като търговци и извършват стопанска дейност чрез търговски обекти по чл. 2, ал. 2;
2. са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност;
3. (изм. изцяло - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) нямат подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към момента на сключване на договора;
4. спазват изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;
5. са наели всички свои работници и служители по трудово правоотношение и/или по договори за управление.
(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 4 и 5 се удостоверяват пред оператора с декларация, а по ал. 1, т. 2 и 3 с документ, издаден от съответния компетентен орган.
(3) В договора за обслужване страните определят условията и сроковете за приемане на ваучерите за храна и изплащане на номиналната стойност на ваучерите от страна на оператора, както и размера на възнаграждението на оператора за предоставените услуги по осребряване на ваучерите за храна.
(4) Операторът е длъжен да изплати номиналната стойност на ваучерите за храна в срок до 20 работни дни от предоставянето на ваучерите за осребряване от доставчика, с който е сключил договор за обслужване на ползватели.
Чл. 16. Доставчиците, които са сключили договор за обслужване на ползватели с оператор, са длъжни да прилагат изискванията и ограниченията, предвидени в тази наредба и в договора с оператора, при приемане на отпечатаните от оператора ваучери за храна, включително да:
1. не връщат остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер;
2. не продават вино, спиртни напитки, пиво или тютюневи изделия срещу ваучери за храна;
3. попълват на гърба на всеки използван от ползвател ваучер за храна датата, на която е ползван, и да поставят печата на съответния доставчик;
4. продават храни и хранителни стоки по цени, обявени в съответния търговски обект, без да включват надценка или да коригират цените с размера на възнаграждението, дължимо на оператора;
5. изпълняват всички други свои задължения, произтичащи от закона, тази наредба или договора за обслужване, сключен с оператор.
Глава шеста
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ
Чл. 17.(Доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) (1) Операторите извършват своята дейност в съответствие с изискванията на закона, тази наредба и разрешението за извършване дейност като оператори, издадено от министъра на финансите.
(2) Операторите водят отчетност на броя и серийните номера на отпечатаните от тях ваучери за храна.
(3) Операторите са длъжни да осребряват всички издадени от тях ваучери, които са пуснати в обращение и са валидни към датата на приемането им.
(4) Не може да се осребряват ваучери, отпечатани от други оператори, ваучери с нарушена цялост или ваучери, за които не може да се докаже тяхната автентичност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) При промяна на одобрен образец на ваучер за храна операторът е длъжен да предостави на Министерството на финансите новия образец на ваучер за храна. Министърът на финансите в срок от 10 работни дни одобрява новия образец на ваучер за храна, при условие че са изпълнени изискванията на тази наредба.
Чл. 18. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) (1) Всички плащания между оператори и работодатели и между оператори и доставчици се извършват по банков път.
(2)(Доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) Операторите могат да използват средствата, платени от работодатели за получени ваучери за храна, само за:
1. разплащане с доставчици, сключили договор за обслужване на ползватели; или
2. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) възстановяване на работодателя на суми на неизползваните ваучери за храна до размера на номиналната им стойност в случаите по чл. 11, ал. 5 .
(3) Салдото по сметките "ваучери за храна" на операторите е равно на номиналната стойност на пуснатите от тях в обращение ваучери за храна.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) С изключение на случаите по чл. 11, ал. 5 предоставени ваучери за храна от оператор на работодател не подлежат на връщане.
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) (1) Операторите издават документи за предоставените ваучери, в които задължително се вписват серийните номера, единичните номинални стойности и общата номинална стойност на предоставените ваучери.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) В срок до 14 дни от изтичането на всеки календарен месец операторите представят в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс справки за предоставените и изплатени (осребрени) ваучери за предходния месец съгласно приложението.
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) (1) Операторите предприемат всички необходими мерки за сигурност във връзка с пускането в обращение, ползването и осребряването на ваучерите за храна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) При кражба или при унищожаване на ваучерите в резултат на непреодолима сила операторите незабавно уведомяват доставчиците, работодателите и органите на Националната агенция за приходите.
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) Контролът върху дейността на операторите се осъществява от органите на Националната агенция за приходите и контролните органи на Националния осигурителен институт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) Когато съответният компетентен орган установи, че не са налице изискванията по чл. 4, т. 2 - 5 или установи нарушения по тази наредба, уведомява незабавно за това министъра на финансите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) Министърът на финансите може да изисква от оператора удостоверяването на изискванията по чл. 4, т. 2 - 5.
Глава седма
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) (1) Ваучерите за храна се отпечатват от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите по реда на чл. 9, ал. 4.
(2) Всеки ваучер за храна има серия и номер, които позволяват неговото индивидуализиране и проследяване. Ваучерът за храна задължително съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно единния идентификационен код по БУЛСТАТ;
2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) фирма, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно единния идентификационен код по БУЛСТАТ на работодателя;
3. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) номинална стойност на ваучера за храна (изразена цифром и словом) определена в левове;
4. срок на валидност на ваучера за храна;
5. изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия чрез ваучери за храна;
6. изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер;
7. най-малко пет способа за защита;
8. място за поставяне на дата и печат на доставчика.
9. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) уникалния номер на получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът за храна.
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) (1) Ваучерите за храна могат да се ползват в търговски обекти по чл. 2, ал. 2 само в рамките на срока им на валидност. След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.
(2) Срокът на валидност на ваучера не може да бъде по-дълъг от 12 календарни месеца.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.; доп., бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Ваучери за храна" са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на ползватели, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни съгласно сключен договор за обслужване с оператор.
2. "Оператор" е лице, получило разрешение от министъра на финансите, което се занимава с дейностите по отпечатването, организирането, контрола и разплащането във връзка с ваучерите за храна по ред, определен с тази наредба.
3. "Доставчик" е лице, осъществяващо дейност от обекти по чл. 2, ал. 2 и сключило договор за обслужване на ползватели с оператор.
4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) "Търговски обекти" са ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни по Закона за храните.
5. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) "Храна" е всяко вещество или продукт, предназначен или може да бъде използван за консумация от човека, независимо дали е преработен, частично преработен или непреработен по смисъла на чл. 2 от Закона за храните.
6. "Хранителни продукти" са всички хранителни суровини, полуфабрикати, готови продукти и ястия, напитки, подправки, вкусови вещества, добавки, спомагателни материали и др., консумирани от човека за посрещане на неговите енергийни и хранителни потребности за живот и растеж.
7. (нова - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) "Ресторанти" са класически ресторанти, специализирани ресторанти (брасери, барбекю, грил), ресторанти с българска кухня, ресторанти с чуждестранна кухня и атракционно-тематични ресторанти (шатра, кошара, колиба, фрегата, воденица, пикник, механа, битова къща, ханче, странноприемница и други).
8. (нова - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) "Заведения за бързо обслужване" са снекбар, бистро, фаст фууд, пицария, заведения за топли закуски и други подобни.
9. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) „Обща годишна квота" е общата номинална стойност на ваучерите за храна за съответната година, които операторите могат да предоставят на работодатели при условията на тази наредба.
10. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) „Индивидуална квота" е номиналната стойност на ваучерите за храна, които оператор може да предостави на работодатели по тази квота.
11. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) „Първа индивидуална квота" е първоначалната индивидуална квота, получена от оператор за съответната календарна година.
12. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) „Следваща индивидуална квота" е всяка следваща индивидуална квота за съответната календарна година, получена от съответния оператор след първата индивидуална квота.
13. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) „Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.).
§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 209, ал. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
§ 4. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор
§ 10. (1) Общата годишна квота за периода от влизане в сила на тази наредба до 31 декември 2010 г. се определя от министъра на финансите със заповед.
(2) Министърът на финансите или упълномощено от него длъжностно лице предоставя със заповед първа индивидуална квота за 2010 г. на оператор, подал заявление за получаване на първа индивидуална квота за 2010 г., когато:
1. разпределената му номинална стойност за 2010 г. съгласно чл. 12, в сила до 31 юли 2010 г., е различна от нула, и
2. номиналната стойност на предоставените от оператора и свързаните с него лица на работодатели ваучери за храна през 2010 г. е не по-малка от 97 на сто и не по-голяма от 100 на сто от разпределената им номинална стойност за 2010 г. съгласно чл. 12, в сила до 31 юли 2010 г.
(3) Заедно със заявлението за получаване на първа индивидуална квота за 2010 г. операторът подава и декларация, в която удостоверява обстоятелствата по ал. 2.
(4) Разпределената на оператори номинална стойност на издаваните ваучери за храна за 2010 г. съгласно чл. 12, в сила до 31 юли 2010 г., не се прехвърля за следващи години.
§ 11. Параграф 6 не се прилага по отношение на ваучери за храна, издадени във връзка с разпределена номинална стойност съгласно чл. 12, в сила до 31 юли 2010 г.